Thế nào là lập trình – ngôn ngữ lập trình

1. Thuật toán: theo lý thuyết thuật toán là một bộ các quy tắc hay quy trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề nào đó trong một số bước hữu hạn, hoặc nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào. Tuy nhiên, nói dễ hiểu trong ngôn ngữ lập trình thì Thuật toán là cách giải quyết một vấn đề nào đó của con người đặt ra.

Ví dụ: Có 3 chữ số a, b, c. Yêu cầu là phải tìm ra số lớn nhất trong 3 chữ số. Để giải quyết vấn đề trên thì thuật toán sẽ gồm 2 bước là:

– So sánh số a và số b và chọn ra số lớn hơn. Giả sử gọi số đó là d.

– So sánh giữa số d và số c, số nào lớn hơn thì là số lớn nhất.

2. Lập trình: là sử dụng các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình để thực hiện các thao tác của thuật toán nhằm giải quyết các yêu cầu đặt ra của con người.

3. Ngôn ngữ lập trình: là ngôn ngữ để viết các chương trình lập trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *